Ultima Vota Potenti

Ultima Vota Potenti

₱600.00₱850.00

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA PANALANGIN NA KINAKAILANGANG GAWIN NG MGA TAONG NANANALIG AT SUMAMPALATAYA SA DEUS NA SIYANG MAYLALANG NG LANGIT AT LUPA.  BAGO GAMITIN ANG MGA DASAL NG AKLAT NA ITO AY MAINAM NA LINISIN MUNA ANG INYONG MGA SARILI MULA SA MASASAMANG HANGARIN, SA ISIP, SA SALITA AT SA GAWA. MANGYARING MAGSISI SA MGA KASALANAN AT BAGOHIN ANG LANDAS MULA SA MAKASANGLIBUTAN TUNGO SA LANDAS NG KABANALAN.  PINAGPAPALA NG DEUS ANG SINOMANG TAONG SUMUNOD SA MGA PAMILIN NA ITO AT ANG MGA DASAL SA AKLAT NA ITO AY MAGKAKABISA SA KANYANG KATAOHAN AT HINDI SIYA BIBIGOIN NG DEUS SA KANYANG MGA KAHILINGAN KUNG ITOY MABUTI SA KANYANG HARAPAN. MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO: 1.ANG PANALANGIN NG PANGINOONG HESUCRISTO: PANGKALAHATANG KALIGTASAN, PROTEKSYON SA LAHAT NA KAPANGANIBAN LABAN SA LAHAT NA KASAMAAN. 2. DASAL NI PROPETA JABEZ : KALIGTASAN SA LAHAT NA KAPAHAMAKAN AT KAPANGANIBAN 3. ANG DASAL NI HARING DAVID SA PAKIKIPAGLABAN AT SILA AY MATAGUMPAY 4. DASAL NI PROPETA JONAS: KALIGTASAN AT PROTEKSYON 5. PANALANGIN NI PROPETA HANAH SA PAGPUPURI SA DEUS 6. DASAL UPANG GUMALING ANG SARILING KARAMDAMAN O SAKIT 7. DASAL UPANG GUMALING ANG SAKIT NG IYONG KAIBIGAN O KAPWA TAO 8. DASAL UPANG GUMALING SA SAKIT AT BUHUSAN NG MGA PAGPAPALA/GRASYA 9. DASAL UPANG GUMALING ANG IYONG SAKIT 10. DASAL UPANG MAGING MALAKAS AT MATIBAY 11. DASAL UPANG MAGING MATIBAY AT MATATAG 12. PANALANGIN PROTEKSYON SA SARILI 13. PANALANGIN PROTEKSYON PARA SA BUONG PAMILYA 14. PANALANGIN PROTEKSYON, KALIGTASAN NG MGA ANAK 15. PANALANGIN PROTEKSYON KALAGASAG LABAN SA LAHAT NA KASAMAAN 16. PANALANGIN SA PAGBABASBAS AT BENDESYON SA TAO 17. PANALANGIN PARA SA KAARAWAN NG ISANG TAO (BIRTHDAY PRAYER) 18. PANALANGIN SA AKING KAARAWAN (MY BIRTHDAY PRAYER) 19. PANALANGIN UPANG MAPATAWAD SA MGA KASALANAN 20. PANALANGIN UPANG MAKAPAGPATAWAD SA IBANG TAO 21. PANALANGIN UPANG MAPATAWAD MO ANG IYONG SARILI 22. PANALANGIN NG ISANG MAKASALANAN 23. PANALANGIN SA DEUS UPANG GABAYAN SA LAHAT NA BAGAY AT PLANO SA BUHAY 24. PANALANGIN UPANG GABAYAN NG ESPIRITU SANTO NG DEUS 25. PANALANGIN UPANG GABAYAN NG DEUS SA ORAS NG MGA PAGSUBOK 26. PANALANGIN UPANG PAGKALOOBAN NG KARUNONGAN NG DEUS 27. PANALANGIN UPANG MATANGGAP NG MALUWAG SA PUSO ANG MGA BAGAY NA KATOTOHANAN 28. PANALANGIN PARA SA KALIGTASAN AT PROTEKSYON NG IYONG ASAWANG LALAKE 29. PANALANGIN SA DEUS PARA SA KALIGTASAN SA ANAK NA LALAKE MULA SA LAHAT NA KASAMAAN 30. PANALANGIN PARA SA PROTEKSYON AT KALIGTASAN NG IYONG ANAK NA BABAE

Whatsapp