Aklat ng AUM

Aklat ng AUM

₱700.00₱1,500.00

ANG TESTAMENTO NA ITO AY BANAL, KAYA NAMAN SA LAHAT NA MGA MAGTATANGAN NG TESTAMENTO NA ITO AY KINAKAILANAGANG MAMUHAY NA BANAL AT NAAYON SA KALOOBAN NG PANIGOONG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. IWASAN ANG MGA GAWAING KARUMAL-DUMAL SA HARAPAN NG ATING DIOS GAYA NG MGA PAGPATAY, PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING, PAGSIMBA SA MGA DIOSDIOSAN, MGA PAGMAMALABIS AT PANG-AAPI SA KAPWA, AT IBA PA. TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN, UGALIING MAGLIMOS SA MGA KAPUS-PALAD SAPAGKAT ITO ANG PAGPAPAKITA NATIN NG PAGMAMAHAL SA KAPWA NA SIYA NAMANG PAGMAMAHAL NATIN SA DIOS. KINALULUGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG SUMUSUNOD SA KANYANG UTOS NGUNIT KAPAHAMAKAN NAMAN SA MGA TAONG SUMUSUWAY SA KANYANG KALOOBAN. HUWAG GAGAMITIN SA KASAMAAN UPANG HINDI MALAGAY SA KAPARUSAHAN ANG INYONG MGA KALULUWA. MATAPOS MONG MAISAGAWA ANG MGA PAMAMARAANG ITO, KARAMIHAN NG MGA ORACION, MGA GAMIT, MGA ANTING-ANTING, MGA MEDALYA, AT IBA PA AY AANDAR NG KUSA SA IYO, GAMIT LAMANG ANG IYONG KAMAY, IHIP, AT PAGNANAIS NA GUMANA ITO. MAAARI NA DIN NA MAGAMIT MO ANG NATAMONG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. KUNG LOLOOBIN NG DIYOS AY SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGPATONG NG KAMAY SA PARTENG MAY KARAMDAMAN AY MAKAKAMIT NG TAO ANG LUNAS SA NARARAMDAMANG SAKIT. SA PUNTONG ITO, AY KAKAILANGANIN MO NA LAMANG NA BANGGITIN ANG 7 TOMO NG AUM NG 36 NA BESES KADA ARAW BAGO MAGSAGAWA NG PAGBUHAY NG MGA TAGLAY, PANGGAGAMOT, O MGA GAWAING ESPIRITUAL. MAS TITINDI ANG IYONG KAKAYAHAN KUNG GAGAMITIN ITO SA KABUTIHAN, AT SA PAGTULONG SA KAPWA. SA PAMAMAGITAN NG MGA NAISAKATUPARAN NA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, MAIPAGKAKALOOB SA IYO ANG KAPANGYARIHAN NA MAGAGAMIT SA MGA MABUBUTING BAGAY. SUBALIT KUNG ITO AY IYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN, ANG IYONG IPINUNDAR NA PAGHIHIRAP AT PANAHON UKOL SA PAG-EESPIRITUAL AY MASASAYANG. ANG DIYOS AY NAGDARAGDAG NG KANYANG MGA KALOOB SA MGA TAONG NAKITA NIYA NA MAPAGKAKATIWALAAN. SUBALIT BINABAWASAN NIYA ANG MGA KAKAYAHAN NG MGA TAONG GINAGAMIT ANG KANYANG KALOOB SA KASAMAAN O SA MGA WALANG KATUTURANG MGA BAGAY.

Whatsapp